wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin
Kategorie
Chmura tagów
 • Darmowa wysyłka
 • Hurtowa i detaliczna sprzedaż przypraw
 • BIO KOsmetyki
 • VIANEK
0123
0

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego RAFEXRegulamin Sklepu Internetowego RAFEX producent przypraw

 

I. Informacje ogуlne

 

1.Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień (zawarcia umowy sprzedaży) w Sklepie Internetowym RAFEX 

 

producent przypraw działającym pod adresem internetowym: www.rafex.eu

 

1.1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

Sprzedawcy – rozumie się przez to Rafała Cyrankiewicza prowadzącego działalność pod 

 

nazwą „RAFEX” Rafał Cyrankiewicz, Ciecierzyn 168 d, 21-003 Ciecierzyn, NIP 9462287779, REGON 

 

432657145, Kontakt: tel. 692 352 365, e-mail: rafex@rafex.eu 

 

Zamawiającym - rozumie się przez to osobę fizyczną, a także osobę prawną lub jednostkę 

 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do 

 

czynności prawnej.

 

Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem 

 

internetowym: www.rafex.eu. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarуw wyłącznie na 

 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w 

 

Sklepie.

 

Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, 

 

nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie 

 

wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

 

Dostawcy – należy przez to rozumieć podaną w Sklepie firmę kurierską współpracującą ze 

 

Sprzedawcą lub Pocztę Polską.

 

Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do 

 

Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na stronie internetowej Sklepu podczas dokonywania 

 

przez Zamawiającego zamówienia Towaru.

 

Zamуwieniu – należy przez to rozumieć zestaw Towarуw określonych do realizacji przez 

 

Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

Konsumencie – należy przez to rozumieć Zamawiającego będącego osobę fizyczną, która 

 

dokonuje zakupu Towaru w Sklepie, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą 

 

lub zawodową.

 

2. Zamawiający mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za 

 

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić 

 

jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Zamawiającemu 

 

istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Zamawiającemu 

 

na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku 

 

potwierdzenia, specyfikacji Zamуwienia oraz paragonu/ faktury VAT

 

3. Niniejszy Regulamin stanowi w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną- regulamin, 

 

o ktуrym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

 

(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pуźn. zm.).

 

 

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamуwień

 

1. Korzystanie ze Sklepu jest dostępne dla Zamawiającego dysponującego następującym 

 

wyposażeniem:

 

a. komputer PC;

 

b. szerokopasmowe łącze internetowe;

 

c. przeglądarka internetowa Firefox lub IE;

 

d. zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, 

 

ramek i stylуw CSS;

 

e. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);

 

f. aktywne konto e-mail.

 

2. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów uwarunkowane jest wypełnieniem przez 

 

Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania 

 

wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego pуźniej jako 

 

login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła) i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na 

 

zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznanie się z regulaminem Sklepu.

 

2.1.Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są 

 

na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

 

2.2. Login i hasło mają charakter poufny.

 

3. W Zamуwieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury 

 

VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

 

4. Zamawiający składa Zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca przesyła 

 

Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia. 

 

W celu zawarcia umowy sprzedaży Zamawiający powinien potwierdzić Zamуwienie zgodnie ze 

 

wskazуwkami zawartymi w otrzymanym e-mailu. Sprzedawca może zrezygnować z procedury 

 

potwierdzania w przypadkach realizacji kolejnych Zamуwień tego samego Zamawiającego.

 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w 

 

drodze kontaktu telefonicznego.

 

6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Zamawiającego, w sposób określony w pkt. 4.

 

 

7. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamуwień złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

 

8. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do 

 

uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w 

 

razie zamуwienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru.

 

9. Dokonywanie Zamуwień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 

10.Sprzedawca nie realizuje Zamуwień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi 

 

przepisami.

 

11. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na 

 

stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany na stronie internetowej 

 

Sklepu lub listownie na adres Sprzedawcy.

 

12. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z 

 

treścią specyfikacji Zamówienia z zastrzeżeniem postanowień pkt. 17. poniżej.

 

13. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci 

 

paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy 

 

dokonywaniu Zamуwienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

 

14.W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo 

 

własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami 

 

niniejszego regulaminu.

 

15. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz 

 

indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym.

 

16. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system 

 

informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, 

 

a treść tych umуw jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który 

 

dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży 

 

zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w 

 

zdaniu pierwszym.

 

17. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie 

 

Zamawiającego przed realizacją Zamówienia, a Zamawiający ma prawo wówczas do rezygnacji z 

 

całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody 

 

na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

 

18. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę 

 

Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

 

III. Zasady płatności

 

1. Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Z 

 

reguły dostępne formy płatności to:

 

a. gotуwka (pobranie) - zapłata w tej formie może nastąpić przy odbiorze Towaru, w przypadku 

 

Poczty Polskiej wartość transakcji opłacanych w ten sposób jest ograniczona do 200 PLN.

 

b. przelew na konto Sprzedawcy, numer rachunku dostępny jest w linku KONTAKT oraz podawany 

 

jest w koszyku gdy wybierzecie Państwo opcję płatności PRZELEW. Na życzenie podajemy numer 

 

rachunku bankowego rуwnież przez pocztę e-mail lub faksem po skierowaniu zamówienia do 

 

realizacji. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.

 

2. Koszty dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu 

 

Zamуwienia. Koszty dostarczenia Towaru (w tym pobrania) obejmują koszty przesyłki, którą 

 

przesyłany jest Towar do Zamawiającego.

 

IV. Dostawa

 

1. Obszar działania Sklepu obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Możliwość i formę dostawy Zamówienia (dostawa Firmą Kurierską lub Pocztą Polską, a także 

 

dostępność Towarуw wraz z obowiązującymi Zamawiającego Cenami, Zamawiający może 

 

sprawdzić w Sklepie).

 

2. Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, 

 

czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z 

 

Zamуwieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru Zamуwienia.

 

2.1.W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki 

 

z Zamуwieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne 

 

zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę, Protokołu 

 

Zwrotu.

 

V. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument może na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

 

(Tekst pierwotny: Dz.U.2014.827), odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez 

 

ponoszenia kosztуw, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej 

 

przez niego osobie trzeciej, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to umów w których przedmiotem 

 

świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krуtki termin przydatności do 

 

użycia oraz innych umów, o których mowa w art. 38 powołanej ustawy.

 

2. Konsument może odstąpić od umowy, przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu 

 

od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, ktуrego wzуr stanowi załącznik nr 1 do 

 

Regulaminu. Wzуr oświadczenia wraz z pouczeniem o przysługującym prawie do odstąpienia od 

 

umowy przesyłany jest także w formie papierowej wraz z każdym Zamówieniem kierowanym do 

 

Konsumenta.

 

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, umowę uważa się za 

 

niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca 

 

przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

4. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu 

 

od umowy zwrуci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty 

 

dostarczenia rzeczy do Konsumenta.

 

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego 

 

użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla 

 

niego z żadnymi kosztami.

 

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać 

 

się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem 

 

lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie 

 

nastąpi wcześniej.

 

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób 

 

dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu 

 

Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztуw.

 

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej 

 

przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym 

 

odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania 

 

terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

9. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

 

10. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Tekst pierwotny: 

 

Dz.U.2014.827), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na 

 

odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 

 

konsumenta, ktуry został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 

 

świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

2) w ktуrej cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi 

 

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia 

 

od umowy;

 

3) w ktуrej przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 

 

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

4) w ktуrej przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki 

 

termin przydatności do użycia;

 

5) w ktуrej przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, 

 

ktуrej po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze 

 

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

6) w ktуrej przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój 

 

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

7) w ktуrej przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy 

 

zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i 

 

ktуrych wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 

8) w ktуrej konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania 

 

pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, 

 

ktуrych wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do 

 

wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w 

 

odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

9) w ktуrej przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy 

 

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po 

 

dostarczeniu;

 

10) o dostarczanie dziennikуw, periodykуw lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu 

 

rzeczy, najmu samochodуw, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami 

 

rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres 

 

świadczenia usługi;

 

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli 

 

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do 

 

odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia 

 

od umowy.

 

VI. Reklamacja Towaru

 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu towaru bez wad. W razie jednak 

 

dostarczenia towaru wadliwego stosuje się postanowienia poniższe.

 

2. Wada polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową.

 

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili 

 

przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy 

 

sprzedanej w tej samej chwili.

 

4.1. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Zamawiający może żądać wymiany Towaru na na wolny od 

 

wad albo usunięcia wady.

 

4.2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w 

 

rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego.

 

4.3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie 

 

do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest 

 

niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z 

 

umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca, Sprzedawca 

 

może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty 

 

zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

5. 1. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, niezależnie od postanowień poprzedzających Zamawiający 

 

może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że 

 

Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni Towar 

 

wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar 

 

był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość 

 

obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 

5.2. Jeżeli Zamawiającym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę 

 

usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać 

 

usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez 

 

Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem 

 

proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość 

 

Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę 

 

niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

5.3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej 

 

wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. 

 

5.4. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna..

 

6. Reklamacje należy składać u Sprzedawcy za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, 

 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy rafex.eu@gmail.com lub listownie na adres Sprzedawcy.

 

7. W razie dostarczenia Zamуwienia przez Dostawcę - w przypadku stwierdzenia braku Towaru 

 

lub wadliwości dostarczonego Towaru, Zamawiający w celu złożenia reklamacji proszony jest o 

 

niezwłoczny kontakt ze Sklepem.

 

8.. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. 

 

O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Jeżeli 

 

Konsument zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu 

 

ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do 

 

tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione

 

9. . Dostarczenie Towaru niezamуwionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy 

 

i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.

 

10. Sprzedawca informuje Zamawiającego o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

 

 

VII. Ochrona danych osobowych

 

1. Zamawiający dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie 

 

przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu 

 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 

 

z pуźn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.

 

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze 

 

reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na 

 

formularzu zgłoszeniowym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 

 

3.Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich 

 

poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposуb zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 

2.Do rozstrzygania spraw spornych z umуw sprzedaży między Sprzedawcą a Zamawiającym, 

 

ktуry nie jest konsumentem właściwy miejscowo będzie sąd miejsca prowadzenia działalności 

 

gospodarczej przez Sprzedawcę.

 

3. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz Zamawiającego 

 

umowy sprzedaży.

 

4. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na 

 

przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych 

 

przed wprowadzeniem zmiany.

 

Załącznik nr 1

 

.....................................................

 

(miejscowość, data)

 

.............................................

 

.............................................

 

.............................................

 

.............................................

 

(Imię i nazwisko konsumenta,

 

Adres zamieszkania)

 

Rafał Cyrankiewicz prowadzący 

 

działalność gospodarczą pod firmą: „RAFEX” Rafał 

 

 Cyrankiewicz, 

 

Ciecierzyn 168 d

 

21-003 Ciecierzyn

 

Oświadczenie 

 

o odstąpieniu od umowy sprzedaży

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

 

(Tekst pierwotny: Dz.U.2014.827):

 

odstępuję od umowy .................................................... nr ............................................ 

 

potwierdzonej zamуwieniem nr ...........................................................................................................

 

Uiszczoną przeze mnie cenę sprzedaży wraz z kosztem wysyłki Towaru (od Sprzedawcy do 

 

Zamawiającego), proszę przekazać:

 

1) przelewem na rachunek bankowy nr* ............................................................................................

 

2) przekazem pocztowym na adres:* .................................................................................................

 

3) inny sposуb:*...................................................................................................................................

 

* niepotrzebne skreślić

 

..................................................

 

podpis Konsumenta

 

Przejdź do strony głównej
Google Translate
Kontakt
 • RAFEX
  Ciecierzyn 168 d,
  21-003 Ciecierzyn,
  tel.: 692 352 365
  rafex.eu@gmail.com

  Getin Bank SA
  Numer konta 44 1560 1195 0051 1361 2004 0001
  Ekonomiczna:
  z przedpłatą na konto
  (do 20 kg) - 15 zł
  za pobraniem
  (do 20 kg) - 17,70 zł
  Kurierem:
  niezależnie od wagi -25 zł

  INPOST:

  płatność 10 zł
  paczkomaty do 25 kg

  NIP: 946-228-77-79
 • E-mail:sklep@rafex.eu
 • Telefon692 352 365
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl