wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kategorie

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego RAFEX

Regulamin Sklepu Internetowego RAFEX producent przypraw


I. Informacje ogólne
1.Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym RAFEX
producent przypraw działającym pod adresem internetowym: www.rafex.eu
1.1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Sprzedawcy – rozumie się przez to Rafała Cyrankiewicza prowadzącego działalność pod firmą:
„RAFEX” Rafał Cyrankiewicz, Dys 269a, 21-003 Ciecierzyn, NIP 9462287779, REGON
432657145, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. Kontakt: tel. 692 352 365, e-mail:
rafex@rafex.eu
Zamawiającym - rozumie się przez to osobę fizyczną), a także osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym: www.rafex.eu. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w
Sklepie.
Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie
uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie
wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
Dostawcy – należy przez to rozumieć podaną w Sklepie firmę kurierską współpracującą ze
Sprzedawcą, Pocztę Polską lub innego operatora pocztowego.
Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do
Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na stronie internetowej Sklepu podczas dokonywania
przez Zamawiającego zamówienia Towaru.
Zamówieniu – należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji przez
Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.
Konsumencie – należy przez to rozumieć Zamawiającego będącego osobę fizyczną, która
dokonuje zakupu Towaru w Sklepie, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.

2. Zamawiający mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić
jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Zamawiającemu
istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Zamawiającemu na
podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku
potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu/ faktury VAT

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień
1. Korzystanie ze Sklepu jest dostępne dla Zamawiającego dysponującego następującym
wyposażeniem:
a. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i z przeglądarką internetową ;

b. zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript,
ramek i stylów CSS;
c. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
d. włączona obsługa plików cookies.
e. aktywne konto e-mail.
2. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów uwarunkowane jest wypełnieniem przez
Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania
wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako
login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła) i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na
zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznanie się z regulaminem Sklepu.
2.1.Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są
na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
2.2. Login i hasło mają charakter poufny.
3. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury
VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
4. Zamawiający składa Zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca przesyła
Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia. W
celu zawarcia umowy sprzedaży Zamawiający powinien potwierdzić Zamówienie zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu. Sprzedawca może zrezygnować z procedury
potwierdzania w przypadkach realizacji kolejnych Zamówień tego samego Zamawiającego.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w
drodze kontaktu telefonicznego.
6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę oznaczonego
numerem Zamówienia.
7. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
b. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
c. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
8. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do
uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w
razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru.
9. Składanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
10.Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
11. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na
stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany na stronie internetowej
Sklepu lub listownie na adres Sprzedawcy.
12. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z
treścią specyfikacji Zamówienia z zastrzeżeniem postanowień pkt. 17. poniżej.
13. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci
paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu
Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.
14.W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo
własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami
niniejszego regulaminu.
15. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz
indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym.

16. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system
informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść
tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał
procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży
zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w
zdaniu pierwszym.
17. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie
Zamawiającego przed realizacją Zamówienia, a Zamawiający ma prawo wówczas do rezygnacji z
całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody
na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
18. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny
wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

III. Zasady płatności
1. Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Z
reguły dostępne formy płatności to:
a. gotówka (pobranie) - zapłata w tej formie może nastąpić przy odbiorze Towaru, w przypadku
Poczty Polskiej wartość transakcji opłacanych w ten sposób jest ograniczona do 200 PLN.
 
b. przelew na konto Sprzedawcy, numer rachunku dostępny jest w linku KONTAKT oraz podawany
jest w koszyku gdy wybierzecie Państwo opcję płatności PRZELEW. Na życzenie podajemy numer
rachunku bankowego również przez pocztę e-mail lub faksem po skierowaniu zamówienia do
realizacji. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.
 
2. Koszty dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu
Zamówienia. Koszty dostarczenia Towaru (w tym pobrania) obejmują koszty przesyłki, którą
przesyłany jest Towar do Zamawiającego.
 
IV. Dostawa
1. Obszar działania Sklepu obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Możliwość i formę dostawy Zamówienia (dostawa Firmą Kurierską lub Pocztą Polską, a także
dostępność Towarów wraz z obowiązującymi Zamawiającego Cenami, Zamawiający może
sprawdzić w Sklepie).
2. Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy
przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z
Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru Zamówienia.
2.1.W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z
Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne
zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę, Protokołu
Zwrotu.
3. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni
w sposób wybrany przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.  Początek biegu terminu dostawy Towaru, o którym mowa w ust. 3, liczy się w następujący
sposób:
a.  W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b.  W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu płatności za pobraniem – od dnia
zawarcia Umowy sprzedaży.

V. Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21), odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej
przez niego osobie trzeciej, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to umów w których przedmiotem
świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
użycia oraz innych umów, o których mowa w art. 38 powołanej ustawy.
2. Konsument może odstąpić od umowy, przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu
od umowy w dowolnie wybrany przez siebie sposób. Oświadczenie można złożyć także na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór oświadczenia wraz z
poczuciem o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy przesyłany jest także w formie
papierowej wraz z każdym Zamówieniem kierowanym do Konsumenta.
3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, umowę uważa się za
niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca
przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od
umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty
dostarczenia rzeczy do Konsumenta.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać
się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem
lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej
przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym
odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
10. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.
z dnia 2020.02.21), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do
wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia
od umowy.

VI. Reklamacja Towaru
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu towaru bez wad. W razie jednak
dostarczenia towaru wadliwego stosuje się postanowienia poniższe.
2. Wada polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili
przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy
sprzedanej w tej samej chwili.
4.1. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Zamawiający może żądać wymiany Towaru na na wolny od
wad albo usunięcia wady.
4.2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w
rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego.
4.3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie
do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest
niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z
umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca, Sprzedawca
może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty
zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
5. 1. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, niezależnie od postanowień poprzedzających Zamawiający
może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że
Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni Towar
wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był

już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
5.2. Jeżeli Zamawiającym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę
usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać
usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez
Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość
Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę
niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
5.3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej
wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
5.4. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna..
6. Reklamacje można składać u Sprzedawcy w dowolny wybrany przez Konsumenta sposób, w
tym za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, a także na adres
mailowy  rafex.eu@gmail.com  lub listownie na adres Sprzedawcy.
7. W razie dostarczenia Zamówienia przez Dostawcę - w przypadku stwierdzenia braku Towaru lub
wadliwości dostarczonego Towaru, Zamawiający w celu złożenia reklamacji proszony jest o
niezwłoczny kontakt ze Sklepem.
8.. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego.
O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Jeżeli
Konsument zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu
ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do
tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione
9. . Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy
i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.
 
VII. Ochrona danych osobowych
1.  Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Rafał
Cyrankiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „RAFEX” Rafał Cyrankiewicz, Dys
269a, 21-003 Ciecierzyn, NIP 9462287779, REGON 432657145, wpisaną do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.
gospodarki. Kontakt: tel. 692 352 365, e-mail: rafex@rafex.eu
2.  Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w
celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu
marketingowym.
3.  Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub
przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą
płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem
możliwości zawarcia tejże umowy.

5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy.
6. Klient posiada prawo do żądania od administratora danych osobowych:
a) dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania moich danych osobowych,
c) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe
1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w
sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
2.Do rozstrzygania spraw spornych z umów sprzedaży między Sprzedawcą a Zamawiającym,
który nie jest konsumentem właściwy miejscowo będzie sąd miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej przez Sprzedawcę.
3. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz Zamawiającego
umowy sprzedaży.
4. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na
przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych
przed wprowadzeniem zmiany.
5. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego
wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym
(wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).
Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. W przypadku Zamawiającego będącego
konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje
dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,
dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży


Przejdź do strony głównej
Google Translate
Kontakt
 • RAFEX
  Ciecierzyn 168 d,
  21-003 Ciecierzyn,
  tel.: 692 352 365
  rafex.eu@gmail.com

  Santander Bank
  Numer konta
  1510 9025 9000 0000 0150 3903 70
  Ekonomiczna:
  z przedpłatą na konto
  (do 20 kg) - 15 zł
  za pobraniem
  (do 20 kg) - 17,70 zł
  Kurierem:
  niezależnie od wagi -25 zł

  InPost Paczkomaty 24/7

  płatność 13 zł
  paczkomaty do 25 kg

  Dostawa zamówień realizowana przez firmę InPost
  przewidywany czas dostawy - następny dzień roboczy od daty jej nadania. Maksymalny czas dostawy to 3 dni.
  NIP: 946-228-77-79
 • E-mail:rafex.eu@gmail.com
 • Telefon692 352 365
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Sklep internetowy shopGold
Administracja Stron
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu